תקנון מגה לוטו


מבוא

 • השיטות המתמטיות, אותן פיתחה חברת מגה בע"מ , מרחוב רוטשילד 45, ראשון לציון. מאפשרות בניית מוצרים ייחודיים עבור התכניות: "מגה לוטו פִּי 10", "מגה דאבל" ו"צ'אנס". על פי שיטות אלו, הסיכויים לזכייה וכן הסכומים לזכייה, גבוהים באפן משמעותי מאלו שניתן לזכות בהם בדרכי השתתפות אחרות בהגרלות המתקיימות כיום בשוק. השיטות המתמטיות המדוברות מאפשרות צמצום ניכר בכמות צירופי המספרים הפעילים בהגרלת לוטו והצ'אנס הרגילות, ולכן גובר סיכויי הזכייה באופן ניכר, כשכל זאת מתבצע בכפוף לתכניות של מפעל וכן תקנון מפעל הפיס (להלן: "שיטת מגה").
 • שיטת מגה הינה שיטה הפועלת באמצעות תוכנות ייחודיות שפיתחה כאמור חברת מגה שיטות מתמטיות מתקדמות בע"מ, כאשר ביניהן ניתן לציין את השיטה למילוי הטפסים השונים של מפעל הפיס וכן לצורך מילוי טפסי הימורים מוסדיים שונים, כולל את הטפסים למילוי טוטו.
 • במסגרת שיטת מגה פועלות תכניות להימורים אישיים וכן תכניות להימורים/הגרלות רב משתתפים, המאפשרות למשתתפים סיכויי זכייה גדולים יותר סטטיסטית.
 • חברת מגה שיטות מתמטיות מתקדמות בע"מ מפעילה אתר אינטרנט, אותו היא מעמידה לרשות לקוחותיה, בין היתר, במטרה לשרת את חברי מועדון המנויים שלה (להלן "מועדון מגה"), וכן בכדי לאפשר שקיפות מרבית לפעילויותיה המגוונות בפני חברי המועדון. הפלטפורמה האינטרנטית (האתר) מבוססת על שיטת מגה, שיטה ייחודיות להגרלות לוטו והצ'אנס של מפעל הפיס כפי שהן פועלות בישראל.
 • הלקוח רשאי להשתתף בהגרלות מפעל הפיס, עפ"י תקנון מפעל הפיס וזאת בכפיפות למילוי הטפסים ושליחתם למפעל הפיס באחת מתחנות המכירה בארץ. מועדון מגה מבצע עבור לקוחותיו את מרב הפעולות הטכניות וזו רק אחת מהיתרונות אותם מעניק המועדון ללקוחותיו.
 • תקנון זה (להלן "תקנון מגה") נועד לשקף את החוקים, התנאים, להסדיר את נושא מחויבויות של הצדדים וכן להבהיר את התוצאות הנובעות מהתקשרותם, הד-הוק, בתוקף הסכם הדדי.
 • הלקוח מוסר את פרטיו האישיים במסגרת הסכם ההצטרפות ובאופן זה הוא מביע את רצונו והסכמתו להימנות בין חברי "מועדון מגה". על כן, הלקוח יהיה כפוף לתנאי תקנון מגה.

הגדרות ומונחים

 • המינוחים וההגדרות המופיעים בתקנון זה יובהרו על פי המפורש בתקנון עצמו. כותרות הפרקים המובאות איפוא נועדו לנוחיות בלבד והן אינן בעלות מעמד/תוקף משפטי. התקנון נוסח ונכתב בצורה בהירה לכל, והוא אינו מתיימר בהכרח להיקרא בשפה משפטית.
 • תקנון מגה לוטו:
  • "שיטת הימור מוסדי" – שיטה של הימור חוקי וממוסד, המופעלת במדינת ישראל ו/או מחוצה לה, כגון: "מפעל הפיס", או "המועצה להסדר ההימורים בספורט" (להלן "טוטו"), אשר באמצעות מועדון מגה פועלת שיטת מינויים במסגרתה נערכות הגרלות הכוללות את מוצריהם של החברות שהוזכרו, או אי אלו מהם.
  • "לקוח" או "מנוי" - לקוח או מנוי הוא זה שמסר למועדון מגה פרטים אישיים, אשר הסדיר תשלום דמי מנוי, אשר פרטיו האישיים נקלטו במערכת ואשרו אמצעי התשלום שלו אושרו ובוצעה הסקה. רק במעמד זה הוא הופך למנוי מן המניין.
  • "מספר מנוי" - כל לקוח מקבל על ידי מועדון מגה מספר אשר ישמש אותו, בין היתר, לצורך זיהויו במערכת.
  • "ההגרלות" - הגרלות לוטו והצ'אנס הסטנדרטיות יערכו במתכונת ובמועדים אשר יקבעו על ידי מפעל הפיס או על ידי הנהלת הגרלת הטוטו, אשר יערכו במסגרת תוקף הסכם זה.
  • "טופס" - הטופס אשר מנפיק מפעל הפיס עבור המנויים, לפי כלליו של מפעל הפיס, מאפשר ללקוחות השתתפות בהגרלת לוטו ו/או הצ'אנס הרגילות, וכן הטופס אשר מנפיקה הנהלת הטוטו, על פי כלליה של הנהלת הטוטו, מאפשר השתתפות סדירה בהגרלת הטוטו.
  • "האתר" - מועדון מגה מפעיל כאמור אתר אינטרנט לרשות לקוחותיו.
  • "תקופת המנוי" ו-"סוג המנוי"
   • "מנוי חד-פעמי" – הכוונה למנוי שמסגרת ההגרלה שלו כוללת הגרלה אחת בלבד, בכפוף לפרטי הסכם הלקוח אשר בחר במסלול זה.
   • "מנוי חודשי" – הכוונה למנוי התקף למשך חודש. תחילת תקופת המנוי: בתאריך מסוים ובחודש מסוים, וסיומה בחודש העוקב, עם חלוף 30 ימים ממועד ההתחלה. במהלך תקופת המנוי החודשי מתקיימות 8 או 9 הגרלות של לוטו ו/או צ'אנס, במתכונת הרגילה של מפעל הפיס, וכן יתכן ואף יתקיימו הגרלות טוטו במהלך תקופה זו.
   • "מנוי תקופתי" – הכוונה למנוי למשך תקופה קצובה מראש, אשר תאריך התחלת המנוי נקוב בהסכם ההצטרפות, הכולל מנוי להגרלות לוטו והצ'אנס ו/או את הגרלות הטוטו באם הן מתקיימים במהלך תקופה זו.
  • "התקנות" – כלל התקנות אשר מתפרסמות מטעם מפעל הפיס וכן מטעם מפעל הימורים מוסדיים אחר, מתבססות על הדין הנהוג בישראל ו/או בחו"ל.
  • "הסכם לקוח" – הלקוח מסר למועדון, בעת הצטרפותו כמנוי, פרטים אישיים ועדכניים, אותם פרטי העסקה אשר ביצע המנוי ובגינה שילם או התחייב לשלם בעתיד בהסדרי אשראי, את התמורה. הפרטים האישיים והמידע שנמסר יהוו בסיס להסכם בעל תוקף משפטי לתנאי תקנון זה. ההסכם יכיל אף את רשימות המוצרים אותם בחר הלקוח לרכוש וכן את מחיריהם.
  • "חברת האשראי" - חברת האשראי היא זו אשר הנפיקה את כרטיס האשראי, באמצעותו מועבר התשלום, בכפוף להסכם הלקוח, בין אם הכרטיס רשום מפורשות על שם הלקוח ובין אם לאו, וזאת בכל עוד פרטי הלקוח מצוינים בטופס ההצטרפות וכן בתנאי שהוא שבאמצעותו אישור בעל כרטיס האשראי לביצוע העסקה.
  • "חוק כרטיסי חיוב" - חוק כרטיסי חיוב התשמ"ז 1986.
  • "חוק הגנת הצרכן" - חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981.

מעמדם המשפטי של תקנון מגה והסכם לקוח

 • מועדון מגה מציע ללקוח לרכוש מנוי ואילו הלקוח רשאי לרכוש את המנוי המדובר, וכל זאת בכפיפות לעמידה בהתחייבויות שני הצדדים בהתאם לתנאי תקנון מגה.
 • לכל מען דבעי, מובהר בזאת כי "שיטת מגה" - כולל שיטת ההצטרפות למנויי מועדון מגה, שיטת התקשרותה עם ציבור לקוחותיה, וכן המוצרים השונים ששיטה זו מציעה - הינם בגדר רכושו/קניינו הבלעדי של מועדון מגה וכי כל סעיף משיטתה מהווה "סוד מסחרי", ולפיכך יחולו עליה כל הדינים הנוגעים ב"קניין רוחני", לרבות: דיני זכויות יוצרים וסימנים מסחריים, וכן דיני ה"קניין הרוחני" התקפים כיום בארץ ובחו"ל.
 • מועדון מגה שומר לעצמו את הזכות לשנות את שיטת מגה ולבצע שינויים במסגרתה, לרבות שינויים בשיטת החישוב ווכן רפורמות בצורות ההתקשרות, וזאת כל עוד יפורסמו פרטי השינויים ומועדי החלתם לקוחות המועדון.
 • מועדון מגה מדגיש, למען הסר ספק, כי הצגת הסכם לקוח באתר מהווה, בין היתר, "הצהרה" לפיה ידועים ומוסכמים עליו (על הלקוח) העובדות הבאות:
  • מועדון מגה מכריז בזאת כי הוא איננו מחויב בפני ציבור לקוחותיו באשר לסיכויי הזכייה של המשתתפים ובאשר לפרס/ים או לסכום/ים כלשהם. המנוי, מצהיר בזאת כי הוא או מי מטעמו מוותר בזאת על כל זכות לטעון טענה בנושא זה כלפי מועדון מגה, בא כוחו, או מי מטעמו.
  • הסתברות הזכייה של הלקוח לזכות בפרס זה או אחר בהגרלות מסוגים אלו, אשר שיטת מגה כוללת בתוכה, הנה בהתאם להסתברותו של לקוח לזכות בהגרלות מסוג זה.
  • מועדון מגה שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים ועדכונים במחירים וכן לשנות את תנאי המנוי בהתאם לשינויים במחירים ו/או בתנאים של מפעל הפיס, של המועצה להסדר ההימורים בספורט ו/או של מועדון מגה בעצמו. אך כל זאת יעשה מבלי לפגוע במעמדו של מנוי חודשי או מנוי תקופתי קיים, בגין המנוי שנרכש בטרם נכנסו השינויים לתוקף.

המנוי

 • בפני הלקוח עומדות אפשרויות לרכישת סוגים שונים של מנויים, בהתאם להעדפתו. פירוט סוגי המנויים ולצד מחיריהם - מפורטים באתר.
 • לקוח אשר רכש מנוי, מכל סוג שהו, זכאי אוטומטית לניהול המספרים באמצעות שיטת מגה, וזאת כל עוד המספרים ימולאו בטפסים הרשמיים של מפעל הפיס, וכן יועברו באמצעות המסוף הרשמי של מפעל הפיס על פי הנוהל.
 • מרבית הפעילויות של מועדון מגה מבוצעות באופן אוטומטי, ללא התערבות הגורם האנושי מטעם המועדון. מועדון מגה מכריז בזאת ומתחייב שלא לבצע שינויים, שלא כדין, במסגרת תוכנת המחשב, באופן פרטני הבא לשרת ו/או לפגוע בלקוח זה או אחר, להוציא התערבות המועדון לצורך שינויים מערכתיים מחויבים כגון: התאמות המערכת לתכניות מפעל הפיס, וכן לצורך עדכונים ושיפורים במערכת, או כל שינוי אחר אשר אינו נוגע באופן פרטני ללקוח זה או אחר, אלה הוא נוגע לשיטת מגה בכללותה וכן נוגע ישירות לתוכנת המחשב אשר ברשות המועדון.
 • כל מס ו/או היטל שיוטל על לקוח, באם יוטל על עליו, על ידי הרשויות בארץ ו/או בחו"ל, בגין הסכם הלקוח ו/או בגין זכייתו של מנוי בהגרלה, הסכומים המדויקים ינוכו במלואם מסך כספי הזכייה.
 • בגין זכייה בפרס במסגרת הגרלה של מפעל הפיס, במקרים של הגרלה מרובת משתתפים, מועדון מגבה יגבה 10% מסך כספי הזכייה, וזאת בגין טיפול בזכייה ובמטרה מפורשת לבצע שימוש בכספים אלו בעתיד לצורך רכישת פרסים יקרי ערך אשר יחולקו במסגרת הגרלות של מועדון מגה.
 • מנוי למסלול של טור בודד לוטו – שלא כמו יתר המנויים, במקרה זה יחלוק ללקוח טופס במשותף עם לקוח אחר שירכוש אף הוא טור בודד. כך ששני המנויים יחלקו טופס אחד ובו שני טורים או יותר וזאת מאחר ומפעל הפיס אינו מאפשר ללקוחותיו לרכוש טור בודד בטופס, אלא קיימת הגבלה למינימום של שני טורים. כאשר מנוי בטור בודד זוכה בהגרלה, מועדון מגה מעניק את הפרס למנוי אשר ניחש את המספרים הזוכים וזאת על פי תנאי תקנון זה.

ההגרלות

 • מועדון מגה אחראי על מילוי טופסי הגרלות, עבור ציבור מנוייו, בהתאם לכמות טורים, על פי סוג המנוי שנרכש.
 • מועדון מגה ינפיק מספרים ואלו ימולאו על גבי טפסי לוטו או טפסי הצ'אנס, וכל זאת באמצעות תוכנת המחשב. המספרים יוזנו לטפסים הרשמיים של מפעל הפיס ולאחר מכן יועברו על ידי מועדון מגה להדפסתם במסוף. מועדון מגה ישלם עבור הלקוחות שלו, מתוך תשלומי הלקוח אשר הועברו לרשות ל"מועדון מגה", כאשר המועדון אף ימלא עבורו את הטורים, וזאת לפי סוג המנוי שרכש הלקוח.
 • לאחר מילוי הטפסים, מועדון מגה יעבירם לנקודות המכירה של מפעל הפיס, בכל מועד שייבחר, טרם מועד ההגרלה הגרלה. מועדון מגה ישלם עבור המנוי דמי ההשתתפות ולאחר מכן יעביר את הטפסים (בצירוף חותמת מסוף מפעל הפיס) למשמרת.
 • באחריות מועדון מגה לשמור הטפסים המלאים עבור לקוחותיו, כמפורט בהסכם זה, וכל זה בתנאי שהלקוח שילם למועדון מגה את דמי ההשתתפות מבעוד מועד, על פי הנהלים של מועדון מגה, תחת פיקוחם של עוה"ד ורו"ח מטעמו.
 • הטופס המיוחס ללקוח והחתום על ידי מסוף מפעל הפיס, ינצר בכספתה מועדון ו/או ישמר בכספת בנק, עבור המנוי, עד היוודע תוצאות ההגרלה.
 • מועדון מגה ישמור את טפסי ההגרלה וזאת במהלך פרק הזמן לפיו מפעל הפיס ו/או המועצה להסדר ההימורים בספורט שומרים את הטפסים הללו, על פי תקנון מפעל הפיס ו/או המועצה להסדר ההימורים בספורט.
 • עם היוודע תוצאות ההגרלות של מפעל הפיס, יערוך מועדון מגה סריקה ממוחשבת במרה לאתר את זוכי כלל הפרסים, עבור ציבור מנוייו.
 • כספים שנצברו לזכות הלקוח, בחשבון האישי שלו, במהלך החודש, יועברו ללקוח באמצעות שיק בנקאי וזאת בתנאי שיצטבר לזכותו סכום העולה על 40 ₪. במקרה והסכום שהצטבר נמוך מ-40 ₪, יועברו הכספים רק בסוף החודש הראשון בו יצטבר האמור, ו/או במועד תום המנוי.

מדיניות תשלומים

 • התשלומים יתבצעו על בסיס חודשי ויהיו כפופים למחירון בו ניתן לצפות באמצעות האתר.
 • התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד ועל פי תקנות חוק כרטיסי חיוב.
 • לאחר קראית תקנון מועדון מגה והסכמה לכל סעיפיו, הלקוח ימלא את פרטיו בצירוף מספר כרטיס האשראי שלו וימסרו לידי נציגי מועדון מגה. לאחר קבלת אישור העסקה מצד חברת האשראי - יוצג הסכם הלקוח באתר.
 • הלקוח מתחייב בפני מועדון מגה לשלם את ככל התשלומים במלואם ובמועדם, כפי שהתחייב הלקוח בעת רכישת המנוי ועל פי תנאי המחירון כפי שנוסחו במועד הרכישה. בתמורה לקניית המנוי ושימוש סדיר בו, מועדון מגה מתחייב להעביר למפעל הפיס את החלק המיועד עבור כל הגרלה, בגין ההשתתפות מנוי מטעמו, באחד המסלולים שבחר, וזאת מתוך התשלומים שהעביר הלקוח למועדון.
 • מועדון מגה שומר לעצמו את הזכות לקזז את חובותיו של המנוי, באם יהיה הצורך, מתוך מכספי זכייתו ו/או תגמוליו.
 • מועדון מגה רשאי לשנות את תעריפיו של מנוי, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדית של המועדון, וכן המועדון רשאי לבצע שינויים המתבקשים מצד מפעל הפיס. המועדון ידווח למנוייו על השינויים שיחולו בתעריף המנוי.

כללי ההתקשרות עם הלקוח

 • מוסכם בזאת כי מועדון מגה יעביר לציבור לקוחותיו הודעות אישיות בערוצים הבאים: דואר האלקטרוני ו/או הודעות טקסט למכשיר הנייד ( SMS) ו/או באמצעות שיחות טלפון אישיות, על סמך מאגר הנתונים אותו מסר הלקוח בהסכם הלקוח.
 • "כרטיס לקוח" מוצג באתר ישירות בפני הלקוח. באתר יוצגו כרטיסי ההגרלה של הלקוחות בטרם התקיימה ההגרלה ולאחריה.
 • מועדון מגה מצהיר בזאת כי הוא זכאי לגבות דמי משלוח מלאים בגין משלוח זה או אחר, בתוספת מע"מ כחוק, וזאת כאמור בגין כל טיפול ו/או תשלום ו/או משלוח או העברה כספית בעקבות זכיית לקוח ו/או תגמולים המגיעים לו וכן עבור כל הודעה אחרת המועברת ללקוח באמצעי זה או אחר.
 • מוסכם כי כל משלוח דואר רשום, על ידי אחד הצדדים, לכתובתו של הלקוח, ייחשב כאילו נמסר לו (ללקוח) לאחר 3 ימי עסקים מיום המשלוח.

תוקף הסכם הלקוח וביטול מנוי

 • מנוי שבחר להפסיק התקשרותו ו/או המעוניין לסיים חברותו,יהיה רשאי לבצע הוראת ביטול בכתב בכל עת שיבחר.
 • באם יחליט המנוי שלא להאריך את תקופת המנוי, יהיה הלקוח פתור מתשלום קנס בגין דמי ביטול כלשהם, וכן הוא לא יחויב בתוספת כלשהי מעבר לעלות המנוי החודשית אותה שילם למועדון מגה. במקרה שירצה הלקוח לפרוש, הוא יחויב במסגרת תשלומיו להגרלות עד תום החודש בו הודיע בכתב על רצונו לפרוש, אך יודגש כי הוא לא יהיה זכאי לכל החזר כספי.
 • מנוי רשאי לבטל עסקת מכר מרחוק תוך 14 ימים מיום חתימת הסכם ההתקשרות בין הצדדים בשליחת הודעת ביטול בכתב בתשלום דמי ביטול בסך 100 ₪ או 5%, הנמוך מביניהם.
 • מנוי תקופתי יוכל לבטל לאלתר את המנוי בתנאי והחזיר את מתנות ההצטרפות באריזה מקורית וישלם קנס בגין ביטול בגובה של 80% מיתרת מחיר המנוי התקופתי.
 • לאחר הודעה על הרצון בהפסקת המנוי, המנוי יופסק בסיום החודש בגינו שילם הלקוח, לרבות השתתפות המנוי בהגרלות שחלו באותו חודש.
 • מועדון מגה שומר לעצמו את הזכות להפסיק ו/או לבטל חברותו של מנוי זה או אחר בהגרלות וכל זאת ללא כל הודעה מוקדמת – במידה והמנוי אינו עמד במסגרת התחייבויותיו הכספיות ובמקרה זה, גם התשלומים עבור תגמוליו וזכיותיו יופסקו באופן מיידי.
 • חידוש הפעילות מצד הלקוח, וזאת לאחר שההתקשרות עמו הופסקה - בין אם מועדון מגה ובין אם הלקוח עצמו בחר להפסיק - לא תהא בהכרח זהה להתקשרות טרם הפסקתה. המועדון אינו מבטיח ללקוח כי יהיה זכאי שוב לצירוף המספרים שהיה לו בעבר.

שמירה על חיסיון המידע

 • השימוש באתר מחייב מסירת פרטים אישיים, ועל כן, מועדון מגה מתחייב שלא יעשה שימוש בפרטים אלו, אלא לצרכיו הפנימיים בלבד.
 • מפעיל האתר, מטעם מועדון מגה, לא ייחשב כמפר התחייבות או כפוגע בפרטיות המשתמש, בגין כל מידע שבשרותו, וזאת על פי ההגדרה בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995 ו/או בחוק אחר בארץ ו/או בחו"ל, במידה ויהיה בידי מפעיל האתר כדי לזהות את הלקוח, או להתחקות אחר צעדיו, ישירות או באמצעות צד ג', כתוצאה מהשימוש באמצעי התקשורת האלקטרוניים ובפרט תקשורת המחשבים.
 • מועדון מגה נוקט בכל אמצעי הזהירות והאבטחה הקיימים במטרה לשמור, ככל הניתן, על חיסיון המידע, אולם טבעה של רשת האינטרנט התקלות והפרצות אליהן היא חשופה, עלולים לאפשר אי אלו תקלות אשר אינן בשליטת מועדון מגה. מועדון מגה מכריז כי לא יהא אחראי לכל נזק, שיגרם, באופן ישיר או עקיף, ללקוח או למי מטעם הלקוח, בעקבות שימוש שבוצע באתר ו/או באם מידע מסוג זה או אחר יאבד ובכל מקרה בו יעשה שימוש לרעה במידע זה.

הגדרת האחריות המוגבלת

 • מובהר בזאת כי מועדון מגה אינו עוסק כלל וכלל, בהגרלות,בין במישרין ובין בעקיפין, וכי עריכת הגרלות שאינן ממוסדות בישראל, הינו אסורה על פי דין. עוד מבקשת חברת מגה להבהיר כי מטרת המועדון הוא, בין היתר, לאגד לקוחות לצורך רכישת מנויים ולצורך השתתפות קולקטיבית בהגרלות הנערכות מטעם מפעל הפיס, תוך העלאת סיכויי הזכייה באמצעות שיטת מגה.
 • מועדון מגה מבהיר כי התחייבויות המועדון יותרו תקפות כל עוד תוכניותיו ותקנותיו של מפעל הפיס בישראל יותרו כפי שהן ביום פרסום תקנון זה וללא שינוי. באם יחול שינוי כלשהו באופן התנהלותו של מפעל הפיס, אופן שיש בו כדי להשפיע על תקנון זה מבחינה מהותית ו/או משפטית, לרבות מבחינת עלויות בגין השתתפות בהגרלות, אופן מילוי הטפסים וכיו"ב, יהיה מועדון מגה רשאי לשנות את התחייבויותיו ללקוח בכפוף לשינויים אלו. במקרה זה, מועדון מגה יפרסם הודעות בדבר השינויים וטיבם באמצעות האתר ודרכי תקשורת אחרות.
 • מועדון מגה יפעל ככל שביכולתו להעניק שירות תקין לציבור לקוחותיו וכן יעשה את המרב בכדי להימנע מטעויות ואי-סדרים. ועם זאת, מדגיש מועדון מגה, כי אחריותו בגין תקלות, נזקים או אובדן רווחים, אשר בגינם נפגע הלקוח ע"י גורם אחר ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתו של המועדון (כגון: שביתות, כוח עליון, גנבות, גנבות, נזקי טבע, פעולות מלחמה או טרור וכיו"ב), מוגבלת למידת שליטתו במצב.
 • מפעל הפיס הוא שמפעיל את הגרלות לוטו ו/או הצ'אנס כאמור. למועדון מגה אין שליטה על הגרלות אלו כלל ועיקר. ומשום כך, מוצהר ומוסכם בזאת כי מועדון מגה אינו מבטיח זכייה כלשהי בפרס כלשהו ואף אינו אחראי לסיכויי ההצלחה של המנוי בהגרלה כלשהי או בפרס כלשהו מטעם מפעל הפיס.
 • מועדון מגה מעניק שירותי השתתפות בהגרלות לוטו ו/או הצ'אנס של מפעל הפיס. לאור האמור, אחריותו של מועדון מגה בקשר עם הסכם זה לא תעלה על אחריותו של מפעל הפיס, כלפי ציבור הלקוחות במסלולי תכניות לוטו ו/או הצ'אנס, כמפורט על גבי הטפסים. אחריות מועדון מגה לא תעלה בשום מקרה על סך הכספים ששילם מנוי מועדון מגה עבור השתתפות בהגרלת לוטו ו/או הצ'אנס, חרף תביעותיו, באם יתבע המנוי, ולרבות מצב בו לא נקלטו נתוני המנוי במחשב מפעל הפיס מסיבות כל שהן.
 • הלקוח מצהיר בזאת כי ידועה לו העובדה הבאה: המספרים המשתתפים בהגרלות הם אך ורק מספרים שנקלטו במחשב מפעל הפיס, וכי טופס פסול לא ישתתף בהגרלה. מועדון מגה לא ישא באחריות לרישום שגוי של הטפסים ו/או לתקלות וההשלכות הנובעות מכך.
 • מועדון מגה מתחייב בזאת לפצות את הלקוח, עד לגובה הסכום אותו שילם הלקוח, בעבור הגרלה בה נפלה הטעות ו/או חל שיבוש.
 • מועדון מגה איננו אחראי ואין לו כלל שליטה על אישורי התשלום הניתנים על ידי חברות האשראי למיניהן, הבנקים ו/או גורמים פיננסיים אחרים. על כן לקוח ייהנה משרות מועדון מגה, רק לאחר הסדרת התשלום ע"י המוסד הפיננסי עימו הוא מתקשר, או לאחר שהתקבל התשלום במערכת המועדון.
 • מועדון מגה מבקש להפנותך סעיף 18 מתוך תקנון "מפעל הפיס" תכנית "לוטו" 2004, ובדומה לכך לסעיף 17 מתוך "תכנית הגרלה צ'אנס 2006" העוסקים שניהם ב"כרטיסים פסולים", כדלקמן.
 • "כרטיסים פסולים"
  • מבלי לגרוע מכל האמור, ומכל הודעה קודמת לפיה כרטיס השתתפות נפסל, כל כרטיס השתתפות שיתקיימו בו אחד או יותר מהמקרים המפורטים בסעיף קטן (ב) או (ג) - יהיה פסול מלהשתתף בהגרלה כלשהי ולא יזכה את בעליו בכל פרס, גם במקרה בו הודפס הכרטיס במסוף וכן דמי ההשתתפות שולמו.
  • להלן המקרים המפרטים סעיף קטן (א) המביאים לפסילתו של כרטיס השתתפות ומונעים ממנו השתתפות בהגרלה ו/או קבלת פרס בגינו:
   • פרטי עסקה כרטיס אשראי אשר לו נקלטו במחשב המרכזי, או כאלה שנקלטו בו אך לא נרשמו על גבי מדיה קובעת מסיבה כלשהי (או שנרשמו על מדיה קובעת ולאחר מכן נרשם לגביהם ביטול), וכל זאת בטרם קיום ההגרלה בה נועד המנוי הכרטיס להשתתף.
   • פרטי עסקת האשראי המודפסים נשתבשו ו/או שובשו ו/או נפגמו מכל סיבה שהיא, לרבות קיומה של סתירה בין נתוני העסקה הגלויים ובין הפרטים המוצפנים, בין אם בשעת ההדפסה ובין אם בשלב מאוחר מכן, באם הפרטים אינם ניתנים לזיהוי במערכת המסוף ו/או אינם ניתנים לאימות בדרך אחרת, וזאת על פי שיקול דעתו של המפעל.
   • נתוני עסקת האשראי אשר נקלטו במחשב, נפגמו ו/או נשתבשו, בין אם בעת הזנתם במערכת ובין אם לאחר מכן, באופן שבו לא ניתן לפענחם באמצעות המערכת הממוחשבת, או שפרטיהם אינם תואמים לפרטים אשר בכרטיס המודפס.
   • נתוני עסקת האשראי, אשר נרשמו כראוי על גבי מדיה קובעת, נשתבשו ו/או נפגמו, בגין כל סיבה שהיא, באופן שלא ניתן לפענחם, באמצעות מדיה קובעת ו/או שפרטיהם אינם תואמים את אלו המוצגים על גבי הכרטיס המודפס.
  • בנוסף לכל האמור, כרטיס יוגדר כ"פסול לשימוש" במקרה שאמצעי הבקרה יצביע על האפשרות לפיה הכרטיס ו/או נתוני העסקה, כולם או חלקם, אינם אמיתיים (אינם אותנטיים) או שהם בלתי תקינים בעליל, או כי טופלו בצורה בלתי תקינה בעת הנפקת הכרטיס במסוף.
 • כללים רבים מאלו המוזכרים בתקנון זה מקורם בתקנון מפעל הפיס ותקנוני ההימור המוסדי, ואף על פי כן, ממליץ בזאת מועדון מגה ללקוחותיו לעיין בתקנון מפעל הפיס כפי שהוא מופיע בילקוט פרסומים מספר 5279 של "מפעל הפיס" נכון לתאריך 17 בנובמבר 2005, וכן בילקוט הפרסומים מספר 5565 מתאריך 15 באוגוסט 2006.

סעיף בוררות וכללים משפטיים מוסכמים

 • במקרים של חילוקי דעות בין הצדדים (בין מועדון מגה ללקוח) יופנו הדברים להכרעת בורר יחיד. בורר זה ימונה בהסכמת שני הצדדים וכל עניין ונושא הקשור בתקנון זה- יהווה סעיף זה שטר בוררות, שכלליו כדלקמן:
  • בהעדר הסכמה בדבר זהות הבורר, מוסכם כי הצדדים יפנו אל לשכת עוה"ד בתל אביב, וזו תמנה בורר מתוקף סמכותה.
  • מוסכם בזאת כי הבורר יהיה פטור מדיני סדר הדין והראיות, אך יהא עליו לנמק את החלטותיו.
  • מוסכם בזאת כי הבורר לא יהיה רשאי להחליט החלטות שמשמעותן הפסקת פעילות מועדון מגה ו/או הפסקת עבודתו של מי מעובדיו או מנהליו.
  • מוסכם בזאת כי במקרה של סכסוך הנוגע לכספים הקשורים בזכייה, יופקדו כספים אלה בחשבון נאמנות של הבורר, ויושקעו בהשקעה סולידיות, לפי הנחיות מועדון מגה, עד קבלת החלטת הבורר בדבר חילוקי הדעות ופסיקתו בנוגע לכספי המחלוקת.
 • מוסכם כי מקום השיפוט בכל עניין הנובע מהסכם זה (הסמכות המקומית), יהא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של העיר ראשון לציון.